28/10/2019 | Bởi Tạ Quang Huy

TQH - Q&A / Ngày nhập cảnh tại Úc (for first entry) ảnh hưởng như thế nào đến Visa vừa cấp?